0591-330051
CharlesDarwinstraat15
7825 AB Emmen
Ma-Vr 9.00-17.00
Za & Zo Gesloten

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN betreffende levering Gas en/of Stroom 

Artikel I: Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Duurzaam  Energie Drenthe: De website https://duurzaamenergiedrenthe.nl en onze (ondersteunende- en adviserende-) dienstverlening.

Contractant: Degene die een contract af wil sluiten met één van de deelnemende energieleveranciers

Energie leverancier: Energieleverancier met wie de contractant, na tussenkomst van Duurzaam Energie Drenthe, een overeenkomst is aangegaan. Waarop de algemene voorwaarden van die betreffende energieleverancier van toepassing zijn.

Overeenkomst: De afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze vastgelegd. Op grond waarvan door Duurzaam Energie Drenthe één of meer diensten verricht of laat verrichten door de betreffende energieleverancier die van toepassing is.

Diensten: De door Duurzaam Energie te verrichten diensten, zoals: Bemiddeling tussen contractant en energieleverancier, verkoop van energiecontracten en overige ondersteuning en advisering in dit kader.

Zaken: De bemiddeling tussen de contractant die een overeenkomst heeft gesloten met één van de betreffende energieleveranciers.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden betreffende levering Gas en/of stroom

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en levering van diensten of zaken door of namens dienstverlener wat betreft de levering van Gas en/of stroom

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

Artikel 3: Bepalingen

3.1 Door gebruik te maken van de diensten van Duurzaam Energie Drenthe, verklaart u kennis te hebben genomen van Algemene voorwaarden betreffende levering Gas en/of stroom en verklaart u tevens akkoord te gaan met de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden. Hierdoor kan Duurzaam Energie Drenthe niet verantwoordelijk worden gehouden voor de Algemene voorwaarden betreffende levering Gas en/of stroom genoemde artikelen, leden en sub leden.

3.2 De dienstverlening van Duurzaam Energie Drenthe aan contractant stopt nadat contractant een overeenkomst heeft afgesloten bij of is aangesloten bij één van de betreffende energieleveranciers. Dan wel te horen heeft gekregen dat hij/zij door, maar niet beperkt tot, technische dan wel administratieve beperkingen, geen gebruik kan maken van de diensten van de betreffende energieleverancier.

3.3 Na aansluiting, dan wel afwijzing van de via Duurzaam Energie Drenthe aangevraagde overeenkomst met energieleverancier, is er geen sprake meer van een overeenkomst, in welke hoedanigheid dan ook tussen Duurzaam Energie Drenthe en contractant. Contractant kan vervolgens geen aanspraak meer maken op de door Duurzaam Energie Drenthe geleverde diensten in dit kader.

Artikel 4: Medewerking door de contractant

4.1 De contractant zal, voor zover zulks redelijkerwijs nodig is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Hij/zij zal o.a. noodzakelijke gegevens verstrekken aan Duurzaam Energie Drenthe, aan werknemers van Duurzaam Energie Drenthe of aan door Duurzaam Energie Drenthe ingeschakelde derden. Tevens zal hij/zij zal maatregelen treffen, zodat Duurzaam Energie Drenthe of door Duurzaam Energie Drenthe ingeschakelde derden, hun diensten naar behoren kan verlenen en/of uitvoeren.

4.2 De werknemers van Duurzaam Energie Drenthe of van de door Duurzaam Energie Drenthe ingeschakelde derden zullen zich houden aan de toegangsregelingen en/of veiligheidsmaatregelen van de contractant, zoals aangegeven in de betreffende overeenkomst.

Artikel 5: Geheimhouding

Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij. Login-gegevens en passwoorden dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de contractant en mogen nooit openbaar gemaakt worden op wat voor manier dan ook.

Artikel 6: Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

6.1 De overeenkomst strekt niet tot overdracht van de eigendom van zaken en programmatuur, en/of van de intellectuele eigendomsrechten op de zaken en programmatuur die Duurzaam Energie Drenthe aanwendt bij het verrichten van de dienst.

6.2 De intellectuele eigendomsrechten op de eventueel ter uitvoering van de overeenkomst door Duurzaam Energie Drenthe vervaardigde gegevens, zoals rapporten, adviezen en documentatie, berusten bij Duurzaam Energie Drenthe . De contractant verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op de gegevens beperkt tot het doel, waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

6.3 Indien derden met betrekking tot de zaken, de programmatuur of de in het tweede lid bedoelde gegevens rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals inbeslagneming, dient de contractant hen ter stond van de rechten van Duurzaam Energie Drenthe op de hoogte te stellen. De contractant dient Duurzaam Energie Drenthe terstond in te lichten.

Artikel 7: Tarieven

Alle door Duurzaam Energie Drenthe vermelde tarieven zijn afkomstig van de energieleveranciers en zijn onder voorbehoud. Alle prijzen zijn genoemd in Euro’s en zijn, indien niet specifiek vermeld, inclusief 21% BTW. Tarieven, zoals leveringskosten, netwerkkosten, belastingen, aansluitkosten en andere gerelateerde kosten, zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds gewijzigd worden. Duurzaam Energie Drenthe zal hier verder geen invloed op uit kunnen oefenen en kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden en verantwoordelijk worden gehouden.

Artikel 8: betaling

8.1 De energieleverancier brengt de door de contractant verschuldigde bedragen door middel van een nota in rekening. De betaling dient te geschieden op een door de energieleverancier aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen de termijn als is vermeld op de nota. Indien geen termijn op de nota is vermeld, zal een betalingstermijn van 30 dagen gelden. Betalingen zullen door de energieleverancier worden verwerkt zonder tussenkomst van Duurzaam Energie Drenthe. Duurzaam Energie Drenthe kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen tussen contractant en de energieleverancier en niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als gevolg hiervan.

8.2 Indien de contractant niet tijdig heeft betaald, deelt de energieleverancier hem of haar dit schriftelijk mede en stelt daar bij een nadere termijn van betaling vast. Is ook binnen de nadere termijn niet betaald, dan is de contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 9: De overeenkomst

9.1 De overeenkomst tussen contractant en de energieleverancier die wordt aangegaan voor bepaalde tijd, wordt, na verloop van de overeengekomen termijn, stilzwijgend verlengd met een modelcontract voor onbepaalde tijd tegen een variabel tarief.

9.2 De energieleveranciers en de contractant kunnen de overeenkomst uitsluitend opzeggen, met inachtneming van het in de door Duurzaam Energie Drenthe verstrekte algemene voorwaarden van de energieleverancier bepaalde, tegen en na het verstrijken van de overeengekomen (verlengings-)termijn, tenzij:

a) Met de contractant anders is overeengekomen;

b) De contractant er voor kiest de contractueel overeengekomen boete in geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst te voldoen;

c) Zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 6, derde lid of artikel 10, tweede lid.

9.3 De opzegging dient rechtstreeks te geschieden bij de  betreffende energieleverancier met inachtneming van een termijn zoals aangegeven in de door Duurzaam Energie Drenthe verstrekte leveringsvoorwaarden van die betreffende energieleverancier, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 10: Ontbinding

Elk der partijen genoemd in artikel 1 is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij:

a) Surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;

b) In staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Duurzaam Energie Drenthe is niet aansprakelijk voor schade die contractant lijdt door tekortkomingen van de betreffende energieleverancier en/of door Duurzaam Energie Drenthe ingeschakelde derden.

11.2 De contractant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal Duurzaam Energie Drenthe vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade.

Artikel 12: Privacy beleid

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het privacy beleid van Duurzaam Energie Drenthe. Ons Privacy statement is na te lezen op: Privacy statement

Artikel 13 :Slotbepalingen

13.1 Duurzaam Energie Drenthe heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

13.2 Indien Duurzaam Energie Drenthe de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Duurzaam Energie Drenthe de wijzigingen tijdig bekend maken via de verschillende informatiekanalen die zij daarvoor beschikbaar heeft. Zij treden alsdan in werking 30 dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die eventueel in de bekendmaking is vermeld.

13.3 Met betrekking tot algemene voorwaarden van energieleveranciers:

a) Energieleverancier kan zonder tussenkomst van Duurzaam Energie Drenthe haar algemene voorwaarden wijzigen en zal deze zelf kenbaar maken aan de contractant, Duurzaam Energie Drenthe heeft geen invloed op beslissingen van energieleverancier en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld dan wel verantwoordelijk worden gehouden;

b) Indien de contractant een wijziging in de algemene voorwaarden van energieleverancier niet wenst te accepteren, kan hij of zij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen bij de energieleverancier indien dit is opgenomen in de algemene voorwaarden van de energieleverancier, waarmee contractant een overeenkomst aangaat;

c) Opzeggen dient te gebeuren bij de energieleverancier volgens de in de algemene voorwaarden van energieleverancier vermelde voorwaarden. Opzegging van uw overeenkomst met energieleverancier dient niet bij Duurzaam Energie Drenthe te worden ingediend.

13.4 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.5 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de volgens de Wet bevoegde rechter.


ALGEMENE VOORWAARDEN betreffende Zonnepanelen

Artikel I: Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Acceptatieprotocol:  De door de Klant te ondertekenen Opleverrapportage wat dient als bewijs van aanvaarding van een Werkend Systeem.

Diensten: De door of namens Duurzaam Energie Drenthe te verlenen diensten met betrekking tot de installatie van zonne-energiesystemen en aanverwante diensten zoals nader omschreven in de Offerte.

Duurzaam  Energie Drenthe: De website Duurzaamenergiedrenthe.nl en onze (ondersteunende- en adviserende-) dienstverlening.

Installateur: Het installatiebedrijf dat  Duurzaam Energie Drenthe inschakelt voor advies, aflevering en installatie van de Producten.

Klant: Iedere natuurlijke persoon die Producten en/of Diensten afneemt van Duurzaam Energie Drenthe

Offerte: De door Duurzaam Energie Drenthe aan de Klant uitgebrachte offerte voor de levering van Producten en/of Diensten.

Opdrachtbevestiging: een ondertekende offerte waarmee de klant bevestigd dat hij/zij akkoord gaat.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Duurzaam Energie Drenthe en de Klant voor de levering van Producten en/of Diensten. De Overeenkomst bestaat uit de Offerte, de daartoe behorende bijlagen, de Opdrachtbevestiging en deze Voorwaarden.

Prijs: De prijs en de overige vergoedingen voor de Producten en/of Diensten die de Klant aan Duurzaam Energie Drenthe verschuldigd is, zoals gespecificeerd in de Offerte en/of de Overeenkomst.

Producten: De zonnepanelen, alsmede alle andere componenten en materialen benodigd voor het samenstellen van een systeem voor opwekking van elektriciteit door middel van (zon)licht, daarin mede begrepen de omvormer, eventuele optimizer(s) en de draagconstructie.

Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden betreffende Zonnepanelen

Werkend Systeem: Een systeem voor opwekking van elektriciteit door middel van (zon)licht, daarin mede begrepen de omvormer, eventuele optimizer(s)  en de draagconstructie, dat door de Installateur is opgeleverd en getest op de juiste werking.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden betreffende Zonnepanelen

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Offertes van, alle adviesgesprekken namens en alle overeenkomsten met Duurzaam Energie Drenthe. Deze Voorwaarden zijn tevens in te zien op de Website: duurzaamenergiedrenthe.nl. In geval van afwijkingen tussen het bepaalde in deze Voorwaarden en het bepaalde in de Offerte, prevaleert het bepaalde in de Offerte.

Artikel 3: Offerte, Overeenkomst, levering, annulering

3.1 Indien een Klant geïnteresseerd is in de afname van Producten en Diensten, zorgt Duurzaam Energie Drenthe dat een afspraak wordt gemaakt met een Adviseur Buitendienst. De Adviseur Buitendienst verstrekt, tijdens een vrijblijvend adviesgesprek op locatie, advies terzake van de Producten en Diensten. Het advies kan ook door een daartoe door Duurzaam Energie Drenthe ingeschakelde derde worden aangevuld en/of verstrekt.

3.2 Een Offerte heeft een geldigheidsduur van 4 weken na ontvangst van de offerte.Tot aan het moment dat een Offerte door de Klant is ondertekend, dan wel de Klant zijn akkoord heeft gegeven middels ondertekening van de offerte, heeft Duurzaam Energie Drenthe recht de Offerte in te trekken of te wijzigen.

3.3 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de, door de Klant ondertekende offerte, door Duurzaam Energie Drenthe is ontvangen.

3.4 Na totstandkoming van de Overeenkomst wordt een installatieafspraak gemaakt met de klant. Duurzaam Energie Drenthe draagt zorg voor bestelling van de Producten en zorgt voor aflevering daarvan bij de Installateur. Duurzaam Energie Drenthe zal zich er toe inspannen dat de installatieafspraak niet later dan 6 weken na totstandkoming van de Overeenkomst wordt gemaakt. Indien een wijziging in de omstandigheden, waaronder begrepen de niet-beschikbaarheid of latere beschikbaarheid van Producten, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig aangepast.

3.5 Indien de Klant niet aanwezig is op een overeengekomen datum van een installatieafspraak, worden de gemaakte kosten 1 op 1 doorberekend aan de Klant.

3.6 Duurzaam Energie Drenthe zal in beginsel de Producten en Diensten leveren die met de Klant zijn overeengekomen. Gezien de technologische ontwikkelingen op het gebied van de Producten, is Duurzaam Energie Drenthe echter ten allen tijde gerechtigd om andere, technisch gelijkwaardige, dan wel nieuwere versies van de Producten te leveren, wanneer dit om praktische of commerciële redenen redelijkerwijs niet anders van Duurzaam Energie Drenthe mag worden verwacht. Kleine afwijkingen in (specificaties van) de geleverde Producten ten opzichte van hetgeen in de Offerte is opgenomen, leveren in beginsel geen grond tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3.7 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de klant de Opleverrapportage ondertekend heeft.

3.8 Indien na ondertekening door de Klant van de Offerte:

a) Blijkt, ondanks het bepaalde in artikel 5.6. , dat de conditie van (het dak van) de onroerende zaak waar de Producten worden geïnstalleerd, niet toereikend is, of

b) Blijkt dat de bouwvergunning bedoeld in artikel 5.7 (indien vereist) niet zal worden verleend, dan heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4: Prijs

4.1 De Klant is aan Duurzaam Energie Drenthe de Prijs verschuldigd zoals gespecificeerd in de Offerte. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door Duurzaam Energie Drenthe worden gecorrigeerd.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum.

4.3 In het geval een Klant enige betalingsverplichting niet (tijdig) nakomt, is de Klant – zonder dat ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Duurzaam Energie Drenthe, onverminderd de overige haar toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.

4.4 Indien de Klant in verzuim is deelt Duurzaam Energie Drenthe hem dit mede onder vermelding van de gevolgen indien de Klant niet alsnog binnen 3 dagen betaalt. Aan deze aanmaning zijn geen kosten verbonden.

4.5 Indien Duurzaam Energie Drenthe na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen, is de Klant buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de Klant verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste € 50. Levering van Producten en/of Diensten kan tot betaling van het factuurbedrag worden opgeschort.

4.6 Alle door Duurzaam Energie Drenthe vermelde prijzen en bedragen zijn inclusief 21%BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 5: Installatie

5.1 Indien voorafgaand of tijdens de installatie blijkt dat er minder zonnepanelen kunnen worden geplaatst, vormt dit geen reden voor ontbinding van de Overeenkomst. De Overeenkomst vindt dan plaats conform het op dat moment  berekende aantal panelen met de daarbij behorende prijs.

5.2 De Producten worden door de Installateur bij de Klant geïnstalleerd en aangesloten.

5.3 De Installateur voert de volgende werkzaamheden uit:

a) Hij legt de Klant uit welke werkzaamheden worden verricht, hoe lang het ongeveer gaat duren, hoe de panelen worden geplaatst, waar de omvormer(s) en eventuele optimizer(s) worden opgehangen, wat er gedaan wordt aan de stoppen-/meterkast hoe de kabels lopen en hoe ze worden verwerkt.

b) Hij plaatst de zonnepanelen op het dak, sluit deze aan, plaatst de omvormer(s) en eventuele optimizer(s), zorgt voor alle bekabeling en levert de installatie werkend op.

c) Na het installeren wordt verpakking en restmateriaal meegenomen en er wordt schoongemaakt.

d) Schade die tijdens de installatie optreedt, en aan de Installateur toerekenbaar is, wordt gemeld aan de Klant en wordt indien mogelijk direct gerepareerd. Indien schadeherstel niet direct mogelijk is, wordt hiervoor ter plekke een nieuwe afspraak gemaakt.

e) Na het afronden van de werkzaamheden zal de installateur met de klant de installatie langslopen middels de Opleverrapportage. Wanneer alles doorgelopen en naar wens is tekent de klant voor akkoord. Een ondertekende Opleverrapportage dient zowel als bewijs voor ontvangst als voor aanvaarding van een Werkend Systeem.

5.4 De Klant zorgt voor eigen rekening en risico dat:

a) De installateurs, zodra deze op de plaats van installatie zijn aangekomen, toegang verkregen worden en de werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Duurzaam Energie Drenthe dan wel de installateur(s) dit noodzakelijk acht, buiten normale werkuren

b) De toegangswegen tot de plek van installatie geschikt zijn voor het benodigde transport.

c) De aangewezen plaats van installatie geschikt is voor opslag en montage.

d) Dat de nodige bouwkundige, mechanische en elektrische voorzieningen worden getroffen, dat aansluitpunten, alsmede elektrische stroom, ter beschikking van de installateurs gesteld worden.

e) Passende maatregelen worden genomen ter voorkoming van schade aan andere goederen en letsel aan personen die zou kunnen ontstaan ten gevolge van de uit te voeren werkzaamheden.

f) Er geen asbest aanwezig is op de plaats waar de Producten geplaatst worden. Indien blijkt dat er toch asbest aanwezig is, wordt de installatie stop gezet. In dat geval kan de Klant de Overeenkomst ontbinden, tegen vergoeding van de door Duurzaam Energie Drenthe reeds gemaakte kosten. Indien de Klant de overeenkomst niet ontbindt, zal Duurzaam Energie Drenthe de installatie (pas) weer hervatten indien de asbest is verwijderd. De door Duurzaam Energie Drenthe gemaakte kosten als gevolg van het noodzakelijk afbreken van de installatie, komen voor rekening van de Klant.

g) Voor zover van toepassing, Duurzaam Energie Drenthe tijdig kan beschikken over de voor de installatie benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede door de Klant in het kader van de uitvoering van de installatie te verschaffen gegevens.

5.5 De Klant dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren (voorbereidende) werkzaamheden en/ of levering, die niet tot de installatiewerkzaamheden behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door Duurzaam Energie Drenthe, geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Klant Duurzaam Energie Drenthe hiervan in kennis te stellen (waar mogelijk) binnen 7 dagen nadat de omstandigheden die de vertraging veroorzaken, zich voordoen, en in ieder geval vóór de installatiedatum.

5.6 Tenzij anders overeengekomen, zal de Klant zich op eigen initiatief vóór ondertekening van de Offerte hebben vergewist van de voor de plaatsing van de Producten benodigde constructie en draagkracht daarvan en is de Klant aansprakelijk jegens Duurzaam Energie Drenthe voor alle schade en kosten die Duurzaam Energie Drenthe mocht lijden ten gevolge van gebreken aan of onvoldoende draagkracht van die constructie.

5.7 Tenzij anders overeengekomen, zal de Klant zich op eigen initiatief vóór ondertekening van de Offerte hebben vergewist dat geen bouwvergunning voor de plaatsing van de Producten is vereist, dan wel dat een dergelijke bouwvergunning, indien vereist, zal zijn verkregen. Indien blijkt dat de vereiste bouwvergunning wordt geweigerd, is de Klant aansprakelijk jegens Duurzaam Energie Drenthe voor alle schade en kosten die Duurzaam Energie Drenthe als gevolg hiervan mocht lijden.

5.8 Indien het voor de Klant niet mogelijk is (bijvoorbeeld als gevolg van het niet aanwezig zijn van een toereikende dakconstructie, of door het weigeren van een bouwvergunning) de Overeenkomst na te komen, dan is de Klant aan Duurzaam Energie Drenthe een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de volledige aanneemsom.

5.9 Klant draag het risico voor schade veroorzaakt door:

a) Onjuistheden in de opgegeven informatie en/of door de Klant opgedragen werkzaamheden;

b) Onjuistheden in de door de Klant verlangde constructies en werkwijzen;

c) Gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking worden gesteld;

d) Gebreken aan de (on)roerend zaak waaraan de installatiewerkzaamheden worden verricht.

5.10 Duurzaam Energie Drenthe spant zich in om de installatie tijdig uit te (doen) voeren. Duurzaam Energie Drenthe is echter niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt de installatie tijdig uit te (doen) voeren.

5.11 De Installateur verricht geen aanvullende werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot hak-, metsel, timmer-, schilder- en stukadoorswerk.

5.12 Meer- en minderwerk, dat wil zeggen door de Klant gewenste toevoegingen aan, respectievelijk verminderingen van, het overeengekomen werk, kan in de vorm van een debet- of creditnota separaat met de Klant worden verrekend.

Artikel 6: Garantie

6.1 Duurzaam Energie Drenthe staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten in die zin dat zij in geval van tekortkomingen in constructie, materiaal of afwerking die blijken tijdens de garantietermijn en ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd, hetzij kosteloos zal herstellen of opnieuw leveren, hetzij de betreffende zaak zal crediteren, één en ander naar keuze van Duurzaam Energie Drenthe, doch steeds in overleg met de Klant. Herstel of nieuwe levering als hier bedoeld vindt waar mogelijk plaats binnen Nederland.

6.2 Garantie termijn voor een door Duurzaam Energie Drenthe geleverde kwalitatief hoogwaardig zonnestroom systeem betreft 12 jaar volledige garantie.

6.3 Minimaal 25 jaar lineaire vermogensgarantie met een lineaire verlaging van startende op 97% het eerste jaar en een verlaging van 0,70% per jaar vanaf het 23 jaar. (80% na 25 jaar)

6.4 Bij aanspraken op garantie dient de originele factuur door de Klant te worden overlegd.

6.5 Onverminderd het ter zake in de wet bepaalde, leidt reparatie of vervanging van de zonnepanelen en/of de overige onderdelen niet tot verlenging van de geldende garantietermijn; de oorspronkelijke garantietermijn blijft van toepassing.

6.6 De Klant dient ter zake van uiterlijk waarneembare tekortkomingen te reclameren binnen 6 weken na levering.

6.7 Reclamering ter zake van overige tekortkomingen dienen, op straffe van verlies van elke aanspraak jegens Duurzaam Energie Drenthe, plaats te hebben binnen 2 maanden na het blijken daarvan.

6.8 Het recht van de Klant op garantie vervalt indien:

a) De door Duurzaam Energie Drenthe verstrekte gebruikersinstructies met betrekking tot het gebruik of onderhoud van de Producten niet exact zijn opgevolgd;

b) De Producten onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming;

c) De Klant of niet door Duurzaam Energie Drenthe ingeschakelde derden zonder toestemming van Duurzaam Energie Drenthe aan de Producten werkzaamheden hebben verricht;

d) De Klant enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens Duurzaam Energie Drenthe niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;

6.9 Uitgesloten van garantie zijn:

a) Schade door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbeving en ander van buiten komend onheil;

b) Schade aangebracht door handelingen van andere personen dan werknemers of onderaannemers van Duurzaam Energie Drenthe

c) Schade door dieren, vandalisme, diefstal en molest;

d) Schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter > 25 mm en met gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), windhozen, wervelstromen, zandstormen e.d.;

e) Schade die is ontstaan als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, e.d.;

f) Schade die is ontstaan aan of door materialen die bij de installatie op uitdrukkelijk voorschrift van de Klant zijn toegepast, terwijl de Installateur het gebruik van deze materialen heeft ontraden.

g) Schade/gebreken die het gevolg is/zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder- of draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de Producten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van Duurzaam Energie Drenthe in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in Artikel 6 omschreven garantie.

7.2 Duurzaam Energie Drenthe is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Duurzaam Energie Drenthe of haar eigen werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van Duurzaam Energie Drenthe zelf is aansprakelijkheid van Duurzaam Energie Drenthe voor gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten.

7.3 In alle gevallen waarin Duurzaam Energie Drenthe gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde Producten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt.

7.4 Duurzaam Energie Drenthe aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de Klant voor schade als gevolg van de omstandigheden genoemd in Artikel 6.9

7.5 De Klant vrijwaart Duurzaam Energie Drenthe tegen eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen de eigenaar van het pand, verband houdende met de installatie, de werking en de aanwezigheid van de Producten.

Artikel 8: Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

8.1 De overeenkomst strekt niet tot overdracht van de eigendom van zaken en programmatuur, en/of van de intellectuele eigendomsrechten op de zaken en programmatuur die Duurzaam Energie Drenthe aanwendt bij het verrichten van de dienst.

8.2 De intellectuele eigendomsrechten op de eventueel ter uitvoering van de overeenkomst door Duurzaam Energie Drenthe vervaardigde gegevens, zoals rapporten, adviezen en documentatie, berusten bij Duurzaam Energie Drenthe . De Klant verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op de gegevens beperkt tot het doel, waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

8.3 Indien derden met betrekking tot de zaken, de programmatuur of de in het tweede lid bedoelde gegevens rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals inbeslagneming, dient de Klant hen ter stond van de rechten van Duurzaam Energie Drenthe op de hoogte te stellen. De Klant dient Duurzaam Energie Drenthe terstond in te lichten.

Artikel 9: Ontbinding

Elk der partijen genoemd in artikel 1 is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij:

a) Surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;

b) In staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

Artikel 10: Privacy beleid

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het privacy beleid van Duurzaam Energie Drenthe. Ons Privacy statement is na te lezen op Hier moet een link naar ons Privacy statement.

Artikel 11: Slotbepalingen

11.1 Duurzaam Energie Drenthe heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

11.2 Indien Duurzaam Energie Drenthe de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Duurzaam Energie Drenthe de wijzigingen tijdig bekend maken via de verschillende informatiekanalen die zij daarvoor beschikbaar heeft. Zij treden alsdan in werking 30 dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die eventueel in de bekendmaking is vermeld.

11.3 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.4 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de volgens de Wet bevoegde rechter.